054 -6649476Logo

תנאי שימוש

ראשיbreadcrumbs-arrow
תנאי שימוש

תקנון השימוש באתר האינטרנט אשר כתובתו www.miostars.co.il

מטרת האתר וכן המוצרים הנמכרים בו הינו מתן שירותי יעוץ אסטרולוגי על פי מיקום הכוכבים בשמיים בהסתמך על נתונים אישיים ועל פתיחת מפה אסטרולוגית.

כללי:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה מגדירים את תנאי השימוש באתר וכן את מערכת היחסים המשפטיים בין המזמין לבין הנהלת האתר/מפעיליו, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר המעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. הנהלת האתר/מפעיליו רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן תקנון זה.
 4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. כל אדם, לרבות חברה,רשאי להשתמש באתר,לרבות לבצע רכישות מוצרים המוצעים באתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן:"המזמין").
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שקרי,מעליב, משמיץ, מאיים,פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי,בעל אופי מיני,גזעני,או בלתי חוקי.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלו פרסומות או כל דרך אחרת.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,הנהלת האתר/מפעיליו יהיו רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש במידה ובוצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין ו/או ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו. 

הגבלת אחריות האתר:

 1. המידע באתר כמו גם היעוץ האישי אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי/חוות דעת רפואית וכיוצ"ב.
 2. כל התכנים וביניהם היעוץ האסטרולוגי אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתם האישית של הנהלת האתר/מפעיליו,ואינם בגדר המלצה,עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף להתייעצות מקצועית. בכל עניין משפטי ו/או מקצועי ו/או רפואי ו/או חשד לענין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך.
 3. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינתם מהימנותם, שלמותם,או כל בחינה אחרת.
 4. בכוונת הנהלת האתר/מפעיליו כי האתר ושירותיו יהיוזמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר/מפעיליו להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר/ מפעיליו להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקת שירות.
 5. הנהלת האתר/מפעיליו אינם אחראים לתוכן מודעות,"באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתרזה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים , באייקונים, במידע, בעיצוב האתר,בעימודו,בגרפיקה,בצילומים,באיורים, בלוגו האתר,בשם האתר,ביישומים,בקודי המחשב,בנתונים לרבות פטנטים וזכויות יוצרים  ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייך להנהלת האתר/מפעיליו.זכויות אלה חלות גם על שמו של האתר ושם המתחם (www.miostars.co.il).סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של הנהלת האתר/מפעיליו. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם,המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו,בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
 1. אין להעתיק,לשכפל,להפיץ,למכור,לתרגם מידע כלשהו מהאתר,לרבות סימני מסחר,תמונות,טקסטים,עיצוב וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב.
 2. חל איסור חמור לחדור לשרת האתר ואין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר או כל שימוש בכריית נתונים וזאת לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

שונות:

 1. הנהלת האתר/מפעיליו שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי השימוש כאמור בתקנון זה. הנהלת האתר/מפעיליו רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.
 2. הנהלת האתר/מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר,מעת לעת.

דין השיפוט:

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו,הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת,תהא לבית המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר ועל התקנון, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.